مراحل دریافت ویزای استارت آپ کانادا

 

START UP VISA

یکی از جدیدترین روشهایی است که برای جذب صاحبان ایده و طرحهای نو وایجادشغل درکانادادرنظرگرفته میشودوکارافرینان می توانند ازاین گزینه برای دریافت ویزااقدام کنند.عمومااین فعالیتها درزمینه تکنولوژی می باشد.

-مراحل دریافت ویزای استارت آپ کانادا

۱-نوشتن یک طرح وایده خلاق

۲-ارایه طرح به یکی ازشرکتهای معتبر (موردتایید دولت کانادا)

۳-تایید ایده وطرح وطی مراحل قانونی اخذ مجوز

۴-درخواست اخذاقامت دایم

شرایط دریافت ویزای استارت آپ

۱-برخورداری ازدانش زبان انگلیسی و یا فرانسوی (حئاقل نمره معادل۵ CLB5)

۲-داشتن یک سرمایه اولیه

۳-اخذ تایید ازیکی از سازمانهای حمایتی مورد تایید اداره مهاجرت کانادا

 

نکته:چنانچه بعد از راه اندازی کسب و کار در کانادا، بیزینس شما شکست بخورد،بر وضعیت اقامت دائم شما تاثیری نخواهد داشت.